Калуська районна
державна адміністрація

Розпорядження райдержадміністрації


Розпорядження РДА від 11.06.2013р. №193

2013.06.11

Зареєстровано в Калуському міськрайонному управлінні юстиції 17 червня 2013 року за № 10/221.

 

 

Про затвердження Умов конкурсу

з визначення підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу

 

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", керуючись статтями 6, 41, пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктами 1, 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

 

         1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час  проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (додаються).

2.  Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в газеті «Вісті Калущини».

 1. Юридичному відділу апарату  районної  державної  адміністрації

подати на державну реєстрацію розпорядження до Калуського міськрайонного управління юстиції у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

 1. Координацію       роботи      та      узагальнення          інформації

щодо виконання    розпорядження покласти  на  головного    відповідального     виконавця – управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (М.Мельник).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  Л. Засядьвовка.

Голова  районної

державної адміністрації                                                       В.І.Петрів

 

Підлягає державній реєстрації

Начальник юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації____________Н.Середюк

 

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації

Засядьвовк Л.А._____________________

 

Керівник апарату райдержадміністрації,

Романишин О.Г._____________________

 

Начальник управління економіки райдержадміністрації

Мельник М.В.____________________

 

Начальник  юридичного відділу апарату райдержадміністрації

Середюк Н.Я.___________________

 

Завідувач сектору  з питань контролю

апарату райдержадміністрації

 Дідур М.І.________________________

 

Начальник інформаційно-аналітичного

відділу апарату райдержадміністрації

Матіїв Р.І.________________________

                                                                       Затверджено

                                                        розпорядженням райдержадміністрації

                                                        від__11.06.2013р.№__193

 

УМОВИ

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

 

 1. Загальна частина

 

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для  здійснення функцій робочого органу під час  проведення засідань районного конкурсного комітету з  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (далі - Умови) розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок).

Ці Умови застосовуються для визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять межі Калуського району

Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Калуського  району (приміські маршрути), є Калуська районна державна адміністрація Івано-Франківської області (далі - Організатор).

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації), яке спроможне забезпечити належну якість організації  і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять межі Калуського району (далі – конкурс).

Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

На робочий орган покладаються функції відповідно до пункту 14 Порядку проведення конкурсу.

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації

пасажирських перевезень (далі - претенденти).

Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

 • надають послуги з перевезень;
 • провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;
 • представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;
 • подали для участі у конкурсі документацію, оформлену неналежним чином або таку, що містить неправдиву інформацію.

 

 1. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

 • основні характеристики об'єкта конкурсу;
 • строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;
 • місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;
 • умови конкурсу.

З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);
 • копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;
 • копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту;
 • копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.
Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження 
та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства ( організації ) мають можливість виправити на протязі двох днів та подати документи повторно.

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 1. Процедура проведення конкурсу

 

  Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

  Основні критерії відбору переможця:

 • найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);
 • кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;
 • наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення

засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам конкурсу.

  Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

  Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

  Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

         З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

4. Розгляд спорів

 

У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора.

Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету .

         Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом      15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

 

 

 

 

Додаток  до Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, затвердженних розпорядженням райдержадміністрації

                                               від_11.06.2013р.__№___193

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Претендент ______________________________________________________________
                                (повна назва підприємства, установи, організації) 

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

З умовами проведення конкурсу ознайомлений та згоден узяти участь на зазначених умовах.

Додаток:

 • копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;
 • копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту;
 • копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

М. П. 

  

  

"___" __________20  р. 

____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

 

 

 

 
<<< Повернутись в розділ
Календар
Червень 2013
В П В С Ч П С
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Архів розпоряджень

2020 рік
 • Листопад (1)
 • Жовтень (2)
 • Вересень (20)
 • Серпень (8)
 • Липень (20)
 • Червень (14)
 • Травень (13)
 • Квітень (8)
 • Березень (30)
 • Лютий (26)
 • Січень (9)

 • 2019 рік
 • Грудень (26)
 • Листопад (22)
 • Жовтень (20)
 • Вересень (14)
 • Серпень (14)
 • Липень (28)
 • Червень (14)
 • Травень (31)
 • Квітень (20)
 • Березень (32)
 • Лютий (31)
 • Січень (80)

 • 2018 рік
 • Грудень (54)
 • Листопад (49)
 • Жовтень (64)
 • Вересень (28)
 • Серпень (28)
 • Липень (64)
 • Червень (50)
 • Травень (23)
 • Квітень (27)
 • Березень (17)
 • Лютий (48)
 • Січень (22)

 • 2017 рік
 • Грудень (7)
 • Листопад (12)
 • Жовтень (24)
 • Вересень (7)
 • Серпень (23)
 • Липень (19)
 • Червень (24)
 • Травень (51)
 • Квітень (19)
 • Березень (49)
 • Лютий (22)
 • Січень (20)

 • 2016 рік
 • Грудень (3)
 • Листопад (1)
 • Жовтень (3)
 • Вересень (1)
 • Серпень (3)
 • Липень (1)
 • Червень (4)
 • Травень (4)
 • Квітень (19)
 • Березень (25)
 • Лютий (14)
 • Січень (12)

 • 2015 рік
 • Грудень (28)
 • Листопад (9)
 • Жовтень (5)
 • Вересень (8)
 • Серпень (15)
 • Липень (5)
 • Червень (10)
 • Травень (22)
 • Квітень (13)
 • Березень (23)
 • Лютий (23)
 • Січень (8)

 • 2014 рік
 • Грудень (6)
 • Листопад (22)
 • Жовтень (11)
 • Вересень (19)
 • Серпень (8)
 • Липень (35)
 • Червень (1)
 • Травень
 • Квітень (41)
 • Березень (61)
 • Лютий (24)
 • Січень (35)

 • 2013 рік
 • Грудень (7)
 • Листопад (1)
 • Жовтень (11)
 • Вересень (3)
 • Серпень (1)
 • Липень (3)
 • Червень (7)
 • Травень (5)
 • Квітень (20)
 • Березень (14)
 • Лютий (5)
 • Січень (5)

 • 2012 рік
 • Грудень (60)
 • Листопад (3)
 • Жовтень (2)
 • Вересень (2)
 • Серпень (3)
 • Липень (3)
 • Червень (5)
 • Травень (9)
 • Квітень (4)
 • Березень (4)
 • Лютий (29)
 • Січень (49)